Cảm ơn tất cả các bạn đã đến!

Quả là một cử chỉ tuyệt vời cho Open House! Cảm ơn tất cả các gia đình đã đến Barrett ngày hôm nay cho Open House của chúng tôi. Chúng tôi không thể cho bạn biết chúng tôi vui mừng như thế nào khi thứ Ba tới sẽ đến.