Kế hoạch ăn trưa mùa đông

Với thời tiết mùa đông và sự gia tăng các trường hợp COVID-19, chúng tôi đang thay đổi kế hoạch ăn trưa trong nhà để linh hoạt hơn cho học sinh. Chúng tôi đang làm việc để cung cấp cho học sinh sự lựa chọn và lựa chọn ăn trong nhà hoặc ngoài trời vào những ngày thời tiết lạnh khi bữa trưa trong nhà sẽ là lựa chọn duy nhất. Hãy nói chuyện với con bạn về việc chúng muốn ăn trong nhà hay ngoài trời vào những ngày ăn trong nhà. Cũng hãy thảo luận với con bạn rằng sau khi đã lựa chọn xong, chúng sẽ cần ở lại địa điểm ăn trưa trong suốt thời gian ăn trưa.