Cách thanh toán In sách / Cómo sacar un libro impreso

In Sách bắt đầu nhận vào ngày 21 tháng XNUMX!

Học sinh / phụ huynh có thể đến nhận sách vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 11:00 - 1:00 trong giờ đón trưa. Điều này sẽ xảy ra ở Cửa số 2. Xem hướng dẫn bằng văn bản bên dưới.

Để biết hướng dẫn về Video, hãy xem Trang thanh toán sách 2020/2021.

Los estudiantes / padres pueden venir a retger libros los lunes, miércoles y viernes entre las 11:00 y la 1:00 durante la jergida del almuerzo. Esto ocurrirá en la puerta # 2.

Vea las hướng dẫn escritas một sự liên tục.

Hướng dẫn bằng văn bản / chỉ thị escritas

Tiếng Anh: In sách Kiểm tra và lên lịch

Español: Saca un libro Impreso y Horario para recger sus Libros