Lauren Smith Janzen

FE38F4A7-9C64-46D3-AB8A-66FDAD76A91Ba IMG_3541
Hình ảnh trường từ năm 2019 và từ lớp một
Lauren Smith Janzen đã làm việc với tư cách là giáo viên chính của Người học tiếng Anh và điều phối viên kiểm tra trường học từ năm 2014, trước đó đã dạy những người học tiếng Anh tại Barrett từ năm 2008 đến năm 2012. Trước đó, cô đã làm việc tại một trường bán công ở Washington, DC và cô đã làm việc cho một số nhiều năm tại Trung tâm Ngôn ngữ học Ứng dụng. Cô có bằng Thạc sĩ Giáo dục của Đại học George Mason và bằng Cử nhân của Đại học George Washington với chuyên ngành Ngôn ngữ học.

Khóa học

  • ELD - Mẫu giáo
  • ELD - Lớp 3
  • ELD - Lớp 2
  • ELD - Lớp 4
  • ELD - Lớp 5
  • ELD - Lớp 1