Jake Ramsay

ngày mai

Ông Ramsay đã dạy Mẫu giáo thông qua Sáng kiến ​​Mầm non Virginia (VPI) trong vài năm. Ông lấy bằng Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học George Mason sau khi lấy bằng Cử nhân Giáo dục Tiểu học tại Đại học Maine. Sự nhiệt tình của ông Ramsay đối với Pre-K bắt nguồn từ cơ hội mà nó mang lại. Theo cách nói của ông, “Pre-K là cấp lớp đầu tiên và tuyệt vời nhất để giúp trẻ em có thể đạt được quỹ đạo phát triển tốt nhất có thể. Các giáo viên kế nhiệm chỉ có thể làm việc từ nền tảng mà các giáo viên Pre-K đặt ra. ” Ông Ramsay coi trường học và nhân viên của họ là những yếu tố cộng đồng cần thiết và tin tưởng mạnh mẽ vào cuộc sống ở nơi ông làm việc. Anh ấy đã sống ở Arlington từ năm 2000.

Khóa học

  • Ngữ Văn - Mẫu giáo
  • Khoa học xã hội - Mẫu giáo
  • Khoa học - Mẫu giáo
  • Chủ nhiệm - Nhà trẻ
  • Đọc - Mẫu giáo
  • Toán - Mẫu giáo