Thẻ báo cáo trong ParentVUE | El Reporte de Calificaciones | ParentVUE

Kể từ ngày 9 tháng 2021 năm XNUMX, có một địa chỉ web mới cho ParentVUE. Vui lòng điều hướng đến https://VA-ARL-PSV.edupoint.com

Phiếu điểm của con bạn sẽ chỉ có trong ParentVUE https://VA-ARL-PSV.edupoint.com. Dưới đây là hướng dẫn để xem phiếu báo cáo.


Xem / In Thẻ Báo cáo | n ParentVUE

Tiêu đề ParentVUE

 

Hướng dẫn này bao gồm việc xem Phiếu điểm của học sinh của bạn trong ParentVUE.

Đăng nhập vào ParentVUE:https://vue.apsva.us

Nhấp chuột Tôi là một phụ huynh.

Nhập của bạn Tên người dùngMật khẩu,

Nhấp chuột Đăng nhập.

Hình ảnh đăng nhập ParentVUE
  1. Nhấp vào menu thả xuống ở góc trên bên trái để chọn học sinh của bạn.
Hình ảnh thẻ báo cáo Parentvue
     2. nhấp chuột Tài liệu.
     3. Nhấp vào Liên kết cho Báo cáo Tiến độ Tạm thời (IPR) hoặc Thẻ Báo cáo mà bạn muốn tải xuống.

Lưu ý: Tài liệu sẽ tải xuống dưới dạng tệp PDF.

Nếu bạn chưa đăng nhập ParentVUE, hãy vào văn phòng chính. Vui lòng gọi văn phòng chính theo số 703-228-6288 nếu bạn cần khóa kích hoạt, đặt lại mật khẩu hoặc trợ giúp liên kết tất cả các con của bạn trong ParentVUE.

 

Revisando o Imprimiendo El Reporte de Calificaciones | ParentVUE

Tiêu đề ParentVUE

 

Esta guía explica cómo revisar el Reporte de calificaciones de su estudiante en ParentVUE.

Nhập một su cuenta de ParentVUE:https://VA-ARL-PSV.edupoint.com

Bấm vào Đậu nành un padre de quen.

Nhập của bạn Tên người dùng y mật khẩu,

Bấm vào Đăng nhập

Hình ảnh đăng nhập ParentVUE
  1. Hagaizz en el menú desplegable en la esquina ưu việt izquierda para seleccionar a su alumno.
Hình ảnh thẻ báo cáo Parentvue
  1. Bấm vào Tài liệu
  1. Bấm vào liên kết para el Informe de Progreso Provisional (IPR) o el Reporte de Calificaciones que desea descargar.

Nota: El documento se descargará en un archivo de PDF.

Si aún no ha iniciado sesión en ParentVUE, venga a la oficina hiệu trưởng. Por ủng hộ llame a la oficina major al 703-228-6288 si necesita una clave de activación, restablecimiento de contraseña o ayuda para vincular a todos sus hijos en ParentVUE.

 

In thẻ báo cáo trong PVUE DBustamante 11/2019