Nhân viên Barrett cung cấp cho bạn #PermissionToDance

Bài hát: Permission to Dance Biểu diễn: BTS

Được chỉnh sửa bởi Bà Thiel

Video Khiêu vũ của nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Kate Waller Barrett.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền: Theo Mục 107 của Đạo luật Bản quyền năm 1976, việc cho phép được thực hiện để sử dụng hợp pháp cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là cách sử dụng được luật bản quyền cho phép mà có thể vi phạm. Phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân mẹo số dư có lợi cho sử dụng hợp pháp.