Barrett Nhân viên Tài năng Cuối năm 2020

https://flipgrid.com/998ac0c9

Mật khẩu bí mật là Barrett20.

 

Trình diễn tài năng của nhân viên Barrett
Xem nhân viên Barrett (và một số vật nuôi!) Biểu diễn tài năng của họ cho bạn! Chúng tôi nhớ bạn những con hổ và chúng tôi hy vọng bạn có một mùa hè tuyệt vời nhất!