Bạn đã sẵn sàng đi học chưa?

Xem lại danh sách kiểm tra này và đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học. Vui lòng đến Văn phòng Chính hoặc gọi 703-228-6288 nếu có thắc mắc.

 

Đồ họa Danh sách kiểm tra Sẵn sàng đi học

Danh sách kiểm tra Sẵn sàng đi học