Tháng: September 2020

Sinh viên - Đăng nhập vào Microsoft Teams trên iPad của bạn

Phần này sẽ chỉ cho bạn các bước đăng nhập vào Microsoft Teams trên iPad của sinh viên. Bạn có thể nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu từ từ hoặc nhấp vào Thử ở trên cùng và chuyển sang video.

Ingresando en los iPads de los estudiantes

Đây là hướng dẫn tương tác https://www.iorad.com/player/1710841/Ingresando-en-los-iPads-de-los-estudiantes 19 BƯỚC 1. El primer paso es presionar el botón de inicio y ubicar el ícono de MyAccess AP S. Toque en MyAccess AP S. 2. Escripa su nombre de usuario de APS, también conocido como su número de almuerzo y su contraseña de 6 dígitos. Si necesita esta Información, […]

Đăng nhập trên iPad dành cho sinh viên

19 BƯỚC 1. Bước đầu tiên là nhấn nút home và tìm biểu tượng MyAccess APS. Nhấn vào MyAccess AP S. 2. Nhập tên người dùng APS còn được gọi là số bữa trưa và mật khẩu 6 chữ số của bạn. Nếu bạn cần thông tin này, vui lòng liên hệ với giáo viên của bạn. 3. Nhấn vào Go. 4. Nhấn vào Canvas. […]

Học trực tuyến

Phần này của trang web của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết để hỗ trợ thành công việc học trực tuyến của con bạn tại nhà của bạn.