Thư viện - Chào mừng!

Huấn luyện vải bạt trong thư viện với dây dẫn hổKiểm tra


Học sinh, nhân viên, phụ huynh và các thành viên cộng đồng được chào đón vào các ngày trong tuần bất cứ lúc nào từ 8:50 sáng đến 4:00 chiều. Chúng tôi ở đây để đề xuất sách, trợ giúp nghiên cứu, cộng tác trong các dự án trong lớp học, giúp kết nối với các nguồn lực cộng đồng và hơn thế nữa!

Dan Redmond, Thủ thư

Dan Redmond, Thủ thư
Nancy Costello, Trợ lý Thư viện

Trang tài nguyên

Có sẵn một bộ sưu tập các tài nguyên bổ sung cho sinh viên và giáo viên ở đây (yêu cầu đăng nhập Canvas).

Kiểm tra

  • Mẫu giáo kiểm tra tối đa 2 cuốn sách (một tiểu thuyết và một tiểu thuyết)
  • Lớp Một kiểm tra tối đa 5 cuốn sách
  • Lớp Hai kiểm tra tối đa 7 cuốn sách
  • Lớp Ba, Bốn và Năm kiểm tra tối đa 10 cuốn sách