Trung tâm trợ giúp kỹ thuật Barrett

Truy cập vào Trang web Hỗ trợ Kỹ thuật của Trường Công lập Arlington để biết thêm hướng dẫn và thông tin liên hệ.

Nhấp vào một danh mục bên dưới để xem các video và hướng dẫn trợ giúp có sẵn. Chúng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ bằng cách sử dụng biểu tượng dịch. Bạn cũng có thể chọn xem chúng từng bước hoặc in hướng dẫn. Xem Trung tâm trợ giúp Barrett.