Các bài học mẫu giáo-Bản đồ chương trình giảng dạy

Trong lớp học Montessori, mỗi trẻ có một kế hoạch riêng cho các bài học. Tuy nhiên, Học sinh Mẫu giáo phải đáp ứng các mục tiêu Tiêu chuẩn Học tập (SOLs) do tiểu bang đặt ra. Học sinh nhỏ tuổi hơn trong lớp học có thể tiếp xúc với một số nội dung nhưng có thể không có một số bài học được liệt kê. Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.