Nhân viên ảo Giờ làm việc mở - Quy trình ranh giới của trường tiểu học

Liên kết đến cuộc họp ảo sẽ được đăng trước sự kiện tại https://www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries-virtualevents/

Để biết thêm thông tin về Tiến trình Ranh giới Trường Tiểu học Mùa thu 2020, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/

Vui lòng gửi câu hỏi và nhận xét đến: tham gia@apsva.us

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: