Cuộc Họp Cộng Đồng Ảo # 1 - Tiến Trình Ranh Giới Trường Tiểu Học

Đường dây gọi để thông dịch đồng thời bằng tiếng Amharic, tiếng Ả Rập, tiếng Mông Cổ và tiếng Tây Ban Nha sẽ khả dụng. Liên kết đến cuộc họp ảo và dòng cuộc gọi sẽ được đăng trước sự kiện.

Để biết thêm thông tin về Tiến trình Ranh giới Trường Tiểu học Mùa thu 2020, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/

Vui lòng gửi câu hỏi và nhận xét đến: tham gia@apsva.us

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: