Toán lớp 4

Cần trợ giúp với phân số? Xem các video được cung cấp bên dưới để được trợ giúp:

Thêm phân số (Español): https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys


Trừ các phân số: (Español): https://www.youtube.com/watch?v=EgTV5pj6Ijg https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U

 

Cần giúp đỡ với sự phân chia? Xem video được cung cấp bên dưới để được trợ giúp:

Cách chia (Español): https://www.youtube.com/watch?v=gNSALZQdjvY

Bộ phận Big Seven (Ingles): https://www.youtube.com/watch?v=gNSALZQdjvY

Cần trợ giúp khi sử dụng mô hình mảng mở để nhân các số có nhiều chữ số? Xem các liên kết này để giúp đỡ!

Phương thức mảng mở (Giải thích ngắn gọn): https://www.youtube.com/watch?v=Rg8V5MWWB4U

Phương thức mảng mở (giải thích dài bằng tiếng Tây Ban Nha): https://www.youtube.com/watch?v=wwgi5areuJ4

Cần giúp đỡ với việc cân bằng phương trình? Xem này!