Chào mừng đến với lớp 2

Gặp gỡ đội lớp 2 - 

Giáo viên đứng lớp Trợ lý giảng dạy cấp lớp Giáo viên Tài nguyên Giảng dạy Cấp lớp
Cô Machicado Cô Kenny (Nguồn)
Cô Giglio Cô Olaya Cô Kester (EL)
Cô Jurkevics Cô Rente (Đọc hiểu)
Cô Torres
Ông Carmack