Phòng học dành cho nhiều lứa tuổi

 

Giáo viên đứng lớp Trợ lý giảng dạy trong lớp học
Cô Jeffers Cô Jones
Cô Vega Cô Gomez
 Cô Buckley